سایت بهترین ابزار


تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران همراه با پرسشنامه دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 101 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 36 شرح مختصر: مدیریت بحران دارای جنبه­ های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ساختار، آموزش، تکنولوژی و... را دربر می­گیرد، در این پژوهش به بررسی یکی از عناصر اصلی مدیریت بحرانی یعنی ارتباطات سازمانی پرداخته­ایم. جامعه آماری این پژوهش، شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران در منطقه تهران است. مدیریت بحران در این شرکت - با توجه به نقش مهمی که این شرکت در توسعه اقتصادی کشور برعهده دارد – از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش براساس داده­های جمع ­آوری شده در نیمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه­ای متشکل از 91 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی ایران منطقه تهران، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات بهنگام، صحیح، مناسب، کامل و سریع و همچنین کانالهای ارتباطی و مدیریت بحران رابطه معنی­داری وجود دارد؛ اما بین شاخص بازخور و مدیریت بحران رابطه­ای وجود ندارد. فهرست مطالب چکیده 1 کلید واژه ها: 1 مقدمه: 2 مروری بر ادبیات تحقیق.. 3 بیان مسئله: 3 اهداف تحقیق: 4 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5 فرضیه های تحقیق.. 5 پیشینه تحقیق.. 6 تعریف متغیرها 7 قلمرو تحقیق.. 8 روششناسی تحقیق.. 9 الف) روش تحقیق.. 9 ب) روش گردآوری اطلاعات.. 9 ج) جامعه آماری: 9 د) روش تجزیه و تحلیل آماری.. 9 تحقیقات انجام شده 9 چارچوب نظری تحقیق.. 10 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 12 روشهای جمع آوری اطلاعات.. 13 اعتبار یا روایی تحقیق.. 13 اعتماد یا پایایی تحقیق.. 14 متغیرهای تحقیق.. 15 آزمونهای استفاده شده در این تحقیق.. 16 تجزیه و تحلیل دادهها 16 تحلیلهای توصیفی.. 16 آزمون فرضیه ها 18 آزمون فرضیه اصلی.. 18 آزمون فرضیه اول. 21 نتیجه گیری از فرضیه ها 23 پیشنهادات.. 24 منابع و مآخذ: 25 الف) منابع فارسی.. 25 ب) منابع لاتین.. 28 ضمائم. 30 پرسشنامه. 30 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/497/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D8%AE%D8%B4+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته اقتصاد(همراه با پرسشنامه) دسته بندی اقتصاد فرمت فایل doc حجم فایل 131 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 68 بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدیچکیدهنرخ مالیات بر درآمد شركت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شركت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می كند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یكی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر كشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امكان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شركت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه-گذاری و ساختار مالكیت به عنوان ویژگی های شركت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و كمك به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شركت ها باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد كه میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شركت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیك است. لیكن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی كه شركت در آن فعالیت می كند نشان می دهد كه تقریباً هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاكی از آن است كه بین نرخ موثر مالیات با اندازه شركت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالكیت رابطه معنی داری مشاهده نشدفهرست مطالبچکیده 5مقدمه 6بیان مساله 7اهمیت و ضرورت پژوهش 8سوال اصلی : 8سوالات فرعی : 8اهداف پژوهش 9هدف اصلی : 9هدفهای فرعی : 9فرضیات پژوهش 9تعریف اصطلاحات وواژه ها 10پیشینه تحقیق: 18ادبیات موضوع 22روش تحقیق 47جامعه آماری 47نمونه آماری وروش نمونه برداری 48روشهای جمع آوری اطلاعات 48تعریف اصطلاحات وواژه ها 48تجزیه و تحلیل داده ها 49نتایج تحقیق 51نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51سایرنتایج 53نتایج فرضیه فرعی 54محدودیتهای تحقیق 55پیشنهادها 57پیشنهادهای فرضیه اول 58پیشنهادهای فرضیه دوم 60ارائه پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 61پرســـشنامه 62فهرست منابع 63 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/496/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسیرشته مدیریت جهانگردی (همراه با پرسشنامه) دسته بندی مدیریت هتلداری فرمت فایل doc حجم فایل 495 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 114 سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهریشرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری و مجرای آن در منطقه می­باشد.اعتماد درمعنای کلی بازگوی این باوراست.که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و ازآسیب زدن به آنها یا منافع شان خودداری کنند. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی(تصادفی ساده)جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است.دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.فصل اول 1کلیـــات تحقــیق 11-1- مقدمه 21-2- بیان مسئله 31-3- ضرورت واهمیت موضوع: 41-4- قلمرو تحقیق 41-4-1- قلمرو موضوعی 41-4-2- قلمرو زمانی تحقیق 41-4-3- قلمرو مکانی تحقیق 51-5- تعاریف واژه های تحقیق 5فصل دوم 6ادبیــات تحقــیق 62-1- مقدمه 72-2- تعریف گردشگری 72-3- اهمیت گردشگری 82-3-1- افزایش در آمد 92-4- انواع گردشگری 102-4-1-گردشگری شهری 102-4-2- گردشگری فرهنگی 112-5- اصول گردشگری 192-6- گردشگری، تفریح وفراغت 202-7- سیستم گردشگری 212-8- صنعت گردشگری 232-9- مدیریت بازاریابی گردشگری 242-10- تأثیرات اقتصادی بر گردشگری 262-11- تأثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری 272-12- موانع توسعه گردشگری 282-13- تعریف اعتمادعمومی 292-14- مفهوم اعتماد 302-15- اهمیت اعتمادعمومی 312-16- انواع اعتماد عمومی 322-17- ابعاد اعتماد 362-17-1- اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی: 362-17-2- اعتماد بین شخصی 372-17-3- اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها 382-17-4- اعتماد نهادی 382-18- پیامدهای اعتماد اجتماعی 392-19- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی 392-20- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی 402-21- مشارکت 412-22- عوامل مؤثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان 442-23- پیشینه وفرهنگ مشارکت در ایران 482-25- تاریخچه 572-25-1- موقعیت جغرافیایی : 572-25-2- جمعیت : 572-25-3- آب و هوای : 582-25-4-زبان و نژاد مردم 582-25-5- مذهب مردم : 582-25-6 -آثار تاریخی شهر 59بخش سوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور 662-26- پیشینه تحقیق 662-26-1- پیشینه داخلی 662-26-2- پیشینه خارجی 712-27- نتیجه گیری 72فصل سوم 73روش تحقیق 733-1- مقدمه 733-2- روش پژوهش 743-3- جامعه آماری 743-4- نمونه آماری 753-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 763-6- روایی و پایایی پرسشنامه 773-6-1- تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه 773-6-2- تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه 783-7-تجزیه و تحلیل آماری 79فصل چهارم 80تجزیه و تحلیل آماری 804-1- مقدمه 814-2 - آمار توصیفی 814-2-1- جنسیت: 814-1-2- سن 824-1-3- میزان تحصیلات 844-1-4- شغل 844-1-5- میزان درآمد 864-2-1- نتایج توصیفی 874-2-1-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه: 87فصل پنجم 91نتیـجه گیــری 915-1- مقدمه 915-2- خلاصه تحقیق 925-3- نتیجه گیری 935-4- محدودیت تحقیق 965-5- پیشنهادات 96منابع 97 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/495/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه یكی از موضوعاتی كه با رشد و توسعه علم و تكنولوژی در جهان امروزی به وجود آمد و به سرعت به یكی از نقاط مورد توجه اندیشمندان مبدل گردید، حق تألیف یا حقوق مربوط به ایجاد آثار فكری و هنری است دسته بندی فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل doc حجم فایل 75 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 93 شرح مختصر: در حقوق اسلام و فقه امامیه از موضوع "حق تألیف" به صورت خاص، احكام و قواعدی در دست نیست اما این مبحث می‌تواند در برخی از ابواب فقهی و تحت عناوینی از قبیل "معاوضه بر حقوق"، "حقوق قابل نقل و انتقال"، "حق مالی" و امثال آن مورد بحث و توجه قرار گیرد. از این رو در مجموعة حاضر، سعی بر آن داریم كه كلیات موضوع و برخی نظرات را با اجمالی از استدلالهای اقامه شده بر آن مورد بررسی قرار دهیم. فهرست عنوان صفحه مقدمه........................................................................................................................ 1 مبحث اول : مفاهیم ....................................................................................................... 3 ب ـ حق معنوی مؤلف................................................................................................. 4 مبحث دوم : مشروعیت حق مؤلف................................................................................. 6 مبحث سوم : پیشینه ادواری حق مؤلف........................................................................... 9 الف ـ عهد باستان........................................................................................................ 9 ب ـ قرون وسطی...................................................................................................... 11 ج ـ عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم)..................................................................... 12 1- ظهور صنعت چاپ............................................................................................... 12 2- دوران رنسانس..................................................................................................... 13 3- دوران قبل از معاصر.............................................................................................. 13 مبحث چهارم : حق تألیف در حقوق موضوعه ایران ...................................................... 15 مبحث پنجم : حق مؤلف در كنوانسیونهای بین‌المللی...................................................... 20 مبحث ششم : ماهیت حقوقی مؤلف............................................................................. 22 بخش اول: حقوق عرفی............................................................................................. 22 الف ـ نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق كار.................................................................. 22 ب ـ نظریه حق مؤلف حقوق فكری............................................................................. 24 ج ـ نظریه تفكیك..................................................................................................... 25 د ـ نظریه وحدت....................................................................................................... 26 هـ ـ نظریه حقوق طبیعی.............................................................................................. 27 و ـ نظریه حقوق شخصی............................................................................................ 27 ز ـ نظریه حقوق اخلاقی ............................................................................................ 28 مبحث هفتم : حق تألیف در حقوق اسلام .................................................................... 31 مبحث هشتم : حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه....................................................... 43 گفتار نخست : خصوصیات حق معنوی مؤلف............................................................... 43 الف ـ حق معنوی غیرقابل انتقال است........................................................................... 43 ب ـ حق معنوی محدود به زمان و مكان نیست............................................................... 46 ج ـ قابلیت استناد....................................................................................................... 47 گفتار دوم : انواع حقوق معنوی................................................................................... 49 بخش اول : حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش.............................................................. 49 الف ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف در زمان حیات مؤلف.............................................. 49 ب ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف بعد از فوت.............................................................. 52 بخش دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف..................................................................... 55 الف ـ حق انتشار........................................................................................................ 55 ب- حق استرداد....................................................................................................... 58 گفتار سوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه ایران و كنوانسیون‌های بین‌المللی. 60 بخش اول : شرایط حمایت از اثر................................................................................. 60 الف ـ اصالت ........................................................................................................... 60 ب ـ مشروعیت ......................................................................................................... 61 ج ـ ثبت اثر.............................................................................................................. 61 د ـ اعلان مشخصات.................................................................................................. 62 بخش دوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف................................................ 63 الف ـ ضمانت اجرای جزایی....................................................................................... 63 1ـ تجاوز به نام و عنوان اثر ........................................................................................ 64 2ـ جرم تكثیر و نسخه‌برداری بدون اجازه مؤلف............................................................ 65 3ـ تحریف و تغییر اثر................................................................................................ 66 ب ـ ضمانت اجرایی مدنی.......................................................................................... 68 ج ـ درج مفاد حكم در روزنامه................................................................................... 69 د ـ جلوگیری از نشر ................................................................................................. 69 بخش سوم : كنوانسیونهای بین‌المللی ........................................................................... 74 مبحث اول : كنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حق معنوی مؤلف....................................... 75 گفتار اول : كنوانسیون برن.......................................................................................... 75 1ـ مقدمه كنوانسیون................................................................................................... 77 2ـ مقررات ماهوی..................................................................................................... 78 3- مقررات ماهوی مربوط به كشورهای در حال توسعه.................................................. 80 4- مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن............................................................ 82 گفتار دوم : كنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو............................................................ 83 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/494/%D8%AD%D9%82+%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت (گرایش بازرگانی) همراه با پرسشنامه و کار آماری spss دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 1313 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 95 چکیده: در سال های اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری » توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی و فناوری اطلاعات و... به خود جلب نموده است.مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند؛ و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند. سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارند می نگرند (Plakoyiannaki،2005 ). این سیستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه ی مهمی از فرآیندهای اصلی شرکت بخصوص در حوزه بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی می کنند (ling and Yen ، 2001). با ظهور اینترنت و توسعه تجارت الکترونی، نحوه تجارت و داد و ستد شکل تازه ای به خود گرفت. با توجه به حجم معاملات تجارت الکترونیکی، شرکت ها در معرض رقابت سنگینی قرار گرفته اند. موج تجارت الکترونیکی تقریباً همه شرکت ها را در تمامی اقتصاد ها تحت تأثیر قرار داده است و این شرکت ها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیکی هستند.این پژوهش در خصوص بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک می باشد که مشتمل بر تعریف مشتری و رضایتمندی او، تعریف مدیریت ارتباط با مشتری و مزایا و اهداف آن، تعریف مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری و مزایای آن ، تعریفی از تجارت الکترونیک ، بانکداری الکترونیک و پست بانک است.روش پژوهش در این تحقیق آماری – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه آماری انتخاب شده 45 نفر می باشد که در سال 92 در دفاتر پست بانک های کاشان مشغول به کار هستند و نمونه انتخاب شده 31 نفر است؛که با استفاده از جدول مورگان تعیین شده است پرسشنامه این پژوهش دارای 21 سوال می باشد.که سوالات 1تا13 برای سنجش ضرورت اجرای (E-CRM) و از سوال 14تا 21 برای سنجش توجه به حفظ و مراقبت مشتری ایجاد شده . با توجه به بررسی های انجام شده حدود 84 درصد از پاسخگویان معتقدند که اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان یک امر ضروری است.همچنین 41.4 درصد پاسخگویان معتقدند که تا حدودی به حفاظت و مراقبت از مشتریان خود توجه دارند و اکثریت آنها یعنی 80.6 درصد معتقدند به حفاظت و مراقبت از مشتریان خود کاملاً توجه دارند و رضایت مشتریان را یک موضوع مهم تلقی می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک و حفظ و نگهداری مشتریان با اطمینان 95% و در سطح خطای) ) کوچکتراز 0.05 معنادار است . بنابراین بین دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک و حفظ و نگهداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.همچنین از بین تمامی متغیرهای توصیفی مطرح شده (سن، سابقه کار، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی ، جنسیت) ، متغیر سن با توجه به ضریب خطای کوچکتر از 0.05 (sig=42% ) بر روی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری (E-CRM) و متغیر سابقه کار با توجه به ضریب خطای کوچکتر از 0.05 (sig=46%) بر روی متغیر مراقبت و حفاظت از مشتری تأثیر گذار بوده اند. فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول:کلیــات تحقیق مقدمه. 3 1-1)بیان مسئله. 4 1-2) اهمیت پژوهش... 5 1-3) سوالات پژوهش... 6 1-4) اهداف پژوهش: 6 1-4-1) هدف کلی: 6 1-4-2) اهداف جزئی: 6 1-5) فرضیه های پژوهش... 6 1-6) متغیرهای پژوهش... 6 1-7) تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 6 1-8) پیشینه پژوهش... 7 1-8-1) تحقیقات داخلی: 7 1-8-2) تحقیقات خارجی: 8 فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه. 10 2-1)مفهوم مشتری و رضایتمندی مشتری.. 10 2-2)تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری: 11 2-2-1)تعریف مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری: 11 2-2-2)مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری(i-CRM) 12 2-3)بررسی مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری: 12 2-4)پیشینه و سیر تکامل مدیریت ارتباط با مشتری.. 13 2-4-1)پیش از مرحله تجارت الکترونیک: 14 2-4-2)دوره پیش از کسب و کار الکترونیک: 14 2-4-3)مرحله رشد کسب و کار الکترونیک: 14 2-5)اهداف CRM: 14 2-5-1)اهداف CRM از دیدگاه بارنت: 14 2-5-2) اهداف CRM از نقطه نظر نول: 15 2-5-3) اهداف CRM از نظر کالاکوتا و رابینسون : 15 2-5-4) اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز: 15 2-6) دیدگاه های مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری: 15 2-6-1)دیدگاه اول: تلقی CRM به عنوان یک فرآیند. 16 2-6-2)دیدگاه دوم: تلقی CRM به عوان یک استراتژی.. 16 2-6-3) دیدگاه سوم: تلقی CRM به عنوان فلسفه. 16 2-6-4)دیدگاه چهارم : تلقی CRM به عنوان یک توانمندی.. 17 2-6-5) دیدگاه پنجم: تلقی CRM به عنوان تکنولوژی.. 17 2-7) مزایای مدیریت ارتباط با مشتری: 17 2-8) عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری.. 18 2-9) ریشه اصلی E-CRMتعریف و تمایز. 19 2-10)تعریف E-CRM.. 20 2-11)اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی : 20 2-12) انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی : 20 2-13)مزایای استفاده از E-CRM به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانهای سنتی: 21 2-14)نقش اینترنت در E-CRM.. 22 2-15)تاثیر بهبود کسب وکارهای اینترنتی در پیاده سازی E-CRM.. 23 2-16)مراحل پیاده سازی : E-CRM.. 24 2-17)منافع اقتصادی حاصل از کاربرد E-CRM.. 24 2-18)چالشهای موجود در مسیر E-CRM.. 25 2-19)نمونه های کاربردی در استفاده موفق از E-CRM: 25 2-20)نوآوری در بازاریابی و تفاوت(CRM) با (E-CRM) در اثر به کارگیری فناوری اطلاعات.. 26 2-21) ویژگیها و جایگاه E-CRM.. 28 2-22) شش «e» کلیدی در E-CRM.. 28 2-23) جایگاه اقتصادی E-CRM.. 29 2-24)تعریف تجارت الکترونیک.... 30 2-24-1)جایگاه تجارت الکترونیک.... 31 2-25)چالش بانکداری الکترونیک.... 31 2-25-1) بانکداری الکترونیک.... 31 2-25-2) تعریف بانکداری الکترونیک.... 32 2-25-3) سرویس‌های بانک الکترونیک.... 32 2-25-4)شاخه‌های بانکداری الکترونیک.... 33 2-25-5) کانال‌های بانکداری الکترونیک.... 33 2-25-6) مزایای بانکداری الکترونیک.... 33 2-25-7) بانکداری الکترونیک ؛ تیغ دولبه فرصت و تهدید. 34 2-26)پست بانک.... 35 2-26-1) تاریخچه پست بانک در ایران: 35 2-26-2)اهداف ووظایف دفاتر پیشخوان. 36 2-26-3) امور خدماتی پست بانک.... 36 2-26-4) خدمات ارزی پست بانک به شرح ذیل است: 36 2-26-5)خرید وفروش ارز. 37 2-26-6) افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی.. 38 2-26-7) افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی.. 38 نتیجه گیری.. 39 فصل سوم : روش تحقیق مقدمه. 41 3-1)جامعه آماری مورد بررسی.. 41 3-2)نمونهشیوه نمونهگیری.. 41 3-3)واحد تحلیلی.. 42 3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 42 3-5) روایی و پایایی ابزار سنجش... 42 3-5-1) روایی.. 42 3-6) پایایی.. 43 3-6-1) پایایی پژوهش... 43 3-7) روش های تحلیل آماری.. 43 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1) مقدمه. 45 4-2) توصیف داده ها: 45 4-3) فرضیه های پژوهش و تحلیل دادهها 49 4-4) نتایج توصیفی: 50 4-5) تأثیر متغیرهای توصیفی بر متغیرهای اصلی پژوهش: 62 4-6)نتایج استنباطی: 63 4-7) نتایج آزمون فرضیه ها 64 فصل پنجم: نتایج تحقیق 5-1) مقدمه. 66 5-2) بحث و نتیجه گیری.. 66 5-3) محدودیتهای پژوهش... 67 5-4)پیشنهاد. 67 5-4-1) پیشنهادات محقق. 68 منابع الف) منابع فارسی.. 69 ب)منابع لاتین.. 70 ضــمائــم الف-1) پرسشنامه. 74 ب-2) امتیاز و تفسیربندی.. 76 ج-3) خروجی نرم افزار Spss. 77 فهرست جداول جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 45 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 46 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 47 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 48 جدول4-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 49 جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 50 جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 50 جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 51 جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 51 جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 52 جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 52 جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 53 جدول 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 53 جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 54 جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 54 جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 55 جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 55 جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 56 جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 56 جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 57 جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 57 جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 58 جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 58 جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 59 جدول 4-25 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 59 جدول 4-26 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 60 جدول4-27: ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک.... 61 جدول4-28: سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتریان. 62 جدول 4-29: بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش... 63 فهرست نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 45 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 46 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 47 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 48 نمودار4-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 49 نمودار 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 50 نمودار 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 50 نمودار 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 51 نمودار 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 51 نمودار 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 52 نمودار 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 52 نمودار 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 53 نمودار 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 53 نمودار 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 54 نمودار 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 54 نمودار 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 55 نمودار 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 55 نمودار 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 56 نمودار 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 56 نمودار 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 57 نمودار 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 57 نمودار 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 58 نمودار 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 58 نمودار 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 59 نمودار 4-25 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 59 نمودار 4-26 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 60 نمودار4-27: ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک.... 61 نمودار4-28: سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتریان. 62 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/493/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران « عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود دسته بندی فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل doc حجم فایل 71 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 52 شرح مختصر: « عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف كم رنگ نشده، بلكه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احكام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاكید دارد ،ضمن آنكه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و كنكاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و اركان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، كاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است. فهرست مطالب چكیده مبحث اول : کلیات 1- پیشینه تاریخی الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام 2- مفهوم شناسی عرف 3- منشأ، اركان و عناصر عرف 4- بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط ومشابه الف- تفاوت عرف و عادت ب- تفاوت عرف واجماع ج- تفاوت عرف وسیره عقلا مبحث دوم : اقسام وگونه های عرف الف) عرف لفظى ب) عرف عملى مبحث سوم : حجیت ،جایگاه و کاربرد عرف 1- نظریه ها و گرایش های حجیت عرف الف)نظریه حجیت ذاتى ب) نظریه عقل ج) نظریه امضا تعریف قاعده ى حقوقى تعریف مبنا مبنا در نظام حقوقى اسلام تعریف منبع دیدگاه هاى موجود درباره ى منبع یا مبنا بودن عرف مبحث چهارم: قلمرو عرف منابع منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/492/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D8%B9%D8%B1%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
بررسی تطبیقی فروش‌ استقراضی‌ سهام (Short Selling) با عقد‌های اسلامی گسترش روز‌افزون ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه دنیا که جهت پاسخ‌گویی به تعامل‌های ریسک و بازده طیف متنوع ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز سرمایه‌گذاران پدید آمده است از یک سو و بین‌المللی‌شدن و ادغام بورس‌ها از سوی دیگر، بررسی ابزارهای مالی رایج در بازارهای سرمایه دنیا را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ساخته است د دسته بندی اقتصاد فرمت فایل doc حجم فایل 389 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 42 شرح مختصر: یکی از مهمترین تحول‌های پیش‌آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می‌سازد، توجه به مشروعیت ساز‌و‌کارهای آن‌ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز‌و‌کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد‌های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب‌نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به‌وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به‌صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز‌و‌کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می‌توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد فهرست مطالب چکیده مقدمه تعریف فروش استقراضی سهام هدف‌های فروش استقراضی سهام سازوکار فروش استقراضی حساب ودیعه در فروش استقراضی درآمد قرض‌دهنده محدودیت‌های فروش استقراضی ریسک‌های مرتبط با فروش استقراضی ریسک قرض‌گیرندگان قرض گیرندگان مزایا و مضار فروش استقراضی سهام مزیت‌های فروش استقراضی سهام در بازار اوراق بهادار مضار فروش استقراضی سهام در بازار اوراق بهادار بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام معنای لغوی و اصطلاحی عقد تحقّق عقد و اركان آن مطابقت فروش استقراضی سهام با ارکان عقد اصل صحت عقود و فروش استقراضی سهام مورد کاوی موجبات بطلان عقد در فروش استقراضی سهام غرر و فروش استقراضی سهام سفهی‌بودن فروش استقراضی سهام فروش استقراضی سهام و تعلیق در عقد فروش استقراضی سهام و ربا فروش استقراضی سهام و قمار فروش استقراضی سهام و فروش مال غیر عقد‌های قابل تطبیق بیع العربون عقد اجاره بیع‌الخیار قرض خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام بررسی راهکار خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام مطالعه میدانی تحقیق تشکیل جامعه و نمونه آماری نتایج حاصل از مطالعه میدانی منابع و مآخذ منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/491/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85+%28Short+Selling%29+%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%D9%82%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
معرفی معماری سرویس گرا پایان نامه کارشناسی جهت دریافت درجه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر دسته بندی شبکه های کامپیوتری فرمت فایل doc حجم فایل 9843 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 117 فهرست مطالب عنوان صفحه پیش گفتار .................................................................................. A چکیده........................................................................................ D فصل 1 : مقدمه............................................................................... 2 - معماری سرویس گرا چیست؟.......................................................... 3 2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا................. 9 3-1-1- آماده شدن برای معماری سرویس گرا........................................... 12 2-1- معرفی................................................................................................... 15 3-1- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا...................................... 17 4-1- نرم افزار به عنوان سرویس................................................................ 19 5-1- مفهوم معماری سرویس گرا................................................................ 20 6-1- معماری سرویس گرای مقدماتی.......................................................... 23 7-1- معماری سرویس گرای توسعه یافته................................................... 25 8-1- نیازمندیهای معماری سرویس گرا....................................................... 29 فصل 2 : معماری سرویس گرا مقدمه.................................................................................................. 32 2-2- محرک های تجاری در رویکردی جدید............................................... 32 3-2- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل......................................... 35 1-3-2- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا.................................................... 35 2-3-2- طراحی بر مبنای جزء...................................................................... 36 3-3-2- طراحی سرویس گرا........................................................................ 37 4-3-2- طراحی بر مبنای واسط................................................................... 39 5-3-2- معماریهای برنامه های کاربردی لایه ای ....................................... 41 4-2- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا.............................................. 42 1-4-2- جنبه های عملکردی......................................................................... 43 2-4-2- جنبه های کیفیت سرویس................................................................ 44 3-4-2- همکاری SOA................................................................................. 45 4-4-2- نقش ها در معماری سرویس گرا.................................................... 45 5-4-2- عملیات در معماری سرویس گرا..................................................... 46 6-4-2- سرویس در بافت SOA.................................................................. 48 7-4-2- سرویس در برابر اجزاء.................................................................. 49 5-2- مزایای معماری سرویس گرا............................................................... 51 1-5-2- بالا بردن دارایی های موجود.......................................................... 51 2-5-2- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی ............................. 52 3-5-2- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر .................................. 52 4-5-2- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد............................................. 52 5-5-2- آمادگی در برابر حوادث.................................................................. 53 فصل 3 : معماری سرویس وب مقدمه.................................................................................................. 55 2-3- سرویس وب چیست؟........................................................................... 56 3-3- مدل چند لایه مبتنی بر XML-Web service..................................... 56 1-2-3- برخی از ویژگیهای سرویس های وب............................................. 63 4-3- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب.............................................. 65 1-1-3-3- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا ............................. 66 2-1-3-3- خصیصه های معماری سرویس وب.......................................... 68 3-1-3-3- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب....................... 69 4-1-3-3- خصوصیات گزارش.................................................................... 71 5-1-3-3- موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده .............................. 72 6-1-3-3- برنامه های کاربردی نمونه......................................................... 71 7-1-3-3- ابزارهای تست............................................................................. 72 2-3-3- گزارش بر مبنای WS-I 1.0........................................................... 72 1-2-3-3- سناریوی مورد استفاده یک طرفه............................................... 73 2-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان......................... 73 3-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه ............................ 73 فصل 4 : انتخابهای تکنولوژی انتخابهای تکنولوژی........................................................................... 76 2-4- مقدمه.................................................................................................... 77 1-2-4- مزایای سرویس های وب................................................................ 77 2-2-4- معایب سرویس های وب................................................................. 78 3-4- لایه های پشته معماری سرویس گرا................................................... 79 1-3-4- حمل و نقل....................................................................................... 79 2-3-4- پروتکل تبادل سرویس..................................................................... 80 3-3-4- شرح سرویس.................................................................................. 81 4-3-4- سرویس........................................................................................... 82 1-4-3-4- سرویس وب و J2EE................................................................. 82 2-4-3-4- چارچوب کاری احضار سرویس وب......................................... 83 3-4-3-4- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها............................... 84 5-3-4- فرآیند تجاری................................................................................... 92 6-3-4- بایگانی سرویس............................................................................... 94 1-6-3-4- درخواست مستقیم....................................................................... 94 2-6-3-4- انتشار جمعی ساده .................................................................... 94 3-6-3-4- استفاده از دایرکتوری................................................................. 95 7-3-4- سیاست............................................................................................ 95 1-7-3-4- استانداردهای نوظهور برای سیاست.......................................... 96 8-3-4- امنیت................................................................................................ 97 9-3-4- معاملات.......................................................................................... 102 1-9-3-4- استانداردهای نوظهور برای معاملات........................................ 103 - WS-Coordination................................................................................ 103 - WS-Transaction................................................................................... 104 پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب ......................................................... 104 10-3-3- مدیریت......................................................................................... 105 نتیجه گیری.................................................................................................... 107 خلاصه ......................................................................................................... 108 پیوست........................................................................................................... 110 منابع.............................................................................................................. 112 چکیده یک معماری سرویس گرا اساساً یک مجموعه از سرویس ها است که این سرویس ها با هم ارتباط و تعامل دارند. این ارتباط می تواند به صورت ارتباط از طریق پیغام باشد یا اینکه دو یا چند سرویس با همکاری هم، کاری را انجام دهند. معماری سرویس گرا چیز جدیدی نمی باشد. در این پروژه به بررسی معماری سرویس گرا، به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای صنعت مهندسی نرم افزار و تکنولوژیهایی قابل استفاده در این معماری، پرداخته می شود. منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/490/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3+%DA%AF%D8%B1%D8%A7+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
طرح توجیهی پرورش کبک همراه با جداول سرمایه ، محاسبه نقطه سر به سرو محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و جداول هزینه ها ، حقوق و دستمزد دسته بندی طرح توجیهی کشاورزی فرمت فایل doc حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 فهرست مطالب 1-خلاصه مدیریتی.. 4 پرورش کبک... 4 2-نوع صنعت ، سازمان ، محصولات و خدمات.. 4 نقاط قوت اساسی.. 5 نقاط ضعف اساسی.. 5 تهدیدات قابل ملاحظه. 6 فرصت های قابل ملاحظه. 6 3-برنامه بازاریابی.. 6 مشتریان: 6 4-رقابت، حساسیت ها و خطر ها 7 قیمت گذاری: 7 تبیلغات: 7 توزیع: 7 5 ـ برنامه های طرح و توسعه : 7 6 ـ چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی.. 8 ـ بر آورد فضای مورد نیاز طرح : 8 8- ساختار سازمانی.. 9 9- برنامه زمان بندی.. 9 10- ریسك ها ، مشكلات و مفرضات اساسی.. 9 11- برنامه مالی.. 9 صورت حساب سود و زیان سال اول. 10 پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول. 11 12- پیشنهادها 11 13- ضمائم. 12 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/489/%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%DA%A9%D8%A8%DA%A9+

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ]