سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

Visitor: Hey, What's your name?

First mad: Mogul Chengiz khan.

visitor: And what's your name?

second mad: Mogul Chengiz khan.

Visitor: I have a question, nurse! How many mogul Chengiz khan are here?

Nurse: Taking me into account, we are eighteen.

بازدید کننده: اسمت چیه؟

دیوانه اول: چنگیز خان مغول.

بازدید کننده: اسم تو چیه؟

دیوانه دوم: چنگیز خان مغول.

بازدید کننده: من یک سوال دارم پرستار! چندتا چنگیز خان مغول اینجا هست؟

پرستار: با من میشیم هجده تا.ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]