سایت بهترین ابزار


بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته اقتصاد(همراه با پرسشنامه) دسته بندی اقتصاد فرمت فایل doc حجم فایل 131 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 68 بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركتهای تولیدیچکیدهنرخ مالیات بر درآمد شركت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شركت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می كند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یكی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر كشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امكان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شركت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه-گذاری و ساختار مالكیت به عنوان ویژگی های شركت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و كمك به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شركت ها باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد كه میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شركت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیك است. لیكن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی كه شركت در آن فعالیت می كند نشان می دهد كه تقریباً هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاكی از آن است كه بین نرخ موثر مالیات با اندازه شركت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالكیت رابطه معنی داری مشاهده نشدفهرست مطالبچکیده 5مقدمه 6بیان مساله 7اهمیت و ضرورت پژوهش 8سوال اصلی : 8سوالات فرعی : 8اهداف پژوهش 9هدف اصلی : 9هدفهای فرعی : 9فرضیات پژوهش 9تعریف اصطلاحات وواژه ها 10پیشینه تحقیق: 18ادبیات موضوع 22روش تحقیق 47جامعه آماری 47نمونه آماری وروش نمونه برداری 48روشهای جمع آوری اطلاعات 48تعریف اصطلاحات وواژه ها 48تجزیه و تحلیل داده ها 49نتایج تحقیق 51نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51سایرنتایج 53نتایج فرضیه فرعی 54محدودیتهای تحقیق 55پیشنهادها 57پیشنهادهای فرضیه اول 58پیشنهادهای فرضیه دوم 60ارائه پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 61پرســـشنامه 62فهرست منابع 63 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/496/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C+

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]